معمای راننده اتوبوس

 

معما:

فرض کنید راننده یک اتوبوس هستید ...

در ایستگاه اول 7 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 4 نفر بیرون می روند و 5 نفر وارد می شوند ...

 راننده چند سال دارد؟